Κειμενα

Κείμενα

Πάμε ακόμη σινεμά με νόμους του φασίστα Μεταξά

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Πάμε ακόμη σινεμά με νόμους του φασίστα Μεταξά

Η είδηση της εισβολής αστυνομικών σε δύο κινηματογράφους της Αθήνας το περασμένο Σαββατοκύριακο με σκοπό την απομάκρυνση ανηλίκων που παρακολουθούσαν την ταινία Joker, ύστερα από καταγγελία υπαλλήλου του υπουργείου Πολιτισμού που επικαλέστηκε το νόμο 445 του 1937απέδειξε ότι εν έτει 2019 πηγαίνουμε σινεμά με νόμους του φασιστικού καθεστώτος Μεταξά.

Μολονότι η αρχική νομοθεσία έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές με ειδικές διατάξεις κατά το παρελθόν (Α.Ν. 1619/1939, Ν. 2154/1952, Ν. 2218/1994, Ν. 4442/2016), οι νόμοι 445 και 446 του 1937 εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου πηγαίνουμε μέχρι και σήμερα στα θέατρα και τους κινηματογράφους.

Στην αρχική τους μορφή, οι δύο νόμοι περιελάμβαναν άρθρα για τον έλεγχο των ταινιών αλλά και του... κομμουνισμού. Για παράδειγμα, το άρθρο 2 του νόμου 445 του 1937 (περί θεάτρων) ανέφερε:

«Απαγορεύεται η από σκηνής διδασκαλία θεατρικών έργων ων το περιεχόμενον, αι εικόνες και ο τρόπος της αποδόσεως εν γένει 1) προσβάλλουσι τα δημόσια ήθη ή οπωσδήποτε καθάπτονται της χριστιανικής θρησκείας και γενικώς τα οπωσδήποτε κρινόμενα ακατάλληλα ή επιβλαβή δια το κοινόν, 2) αποβλέπουσιν εις τον προπαγανδισμόν των κομμουνιστικών ή άλλων ανατρεπτικών ιδεών».

Παράλληλα, ο νόμος έδινε το δικαίωμα στην αστυνομία να απαγορεύει την προβολή ταινιών, ακόμα κι αν είχε εκδοθεί σχετική άδεια. Σύμφωνα με το άρθρο 7:

«Εις εξαιρετικές περιπτώσεις καθ' ας εκ της προβολής ταινίας τινός απειλείται κίνδυνος διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως ή ασφαλείας, δύναται η τοπική Αστυνομική Αρχή να απαγορεύσει ταύτη καίτοι έχει εκδοθεί κανονική άδεια προβολής. Εν τη περιπτώσει ταύτη και εφόσον υπό του ενδιαφερομένου υποβλήθηκαν εγγράφως αντιρρήσεις, αναφέρει αμέσως τηλεγραφικώς εις το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας, όπερ αποφαίνεται ανεκκλήτως επί της ενεργείας αυτής».

Μάλιστα, βάσει του άρθρου 4, ο νόμος προέβλεπε μέχρι και τη σύνθεση επιτροπής που ενέκρινε τα θεατρικά και κινηματογραφικά έργα. Την επιτροπή, αποτελούσαν μεταξύ άλλων και άτομα εκ της Διεύθυνσης Λαϊκής Διαφωτίσεως, υπηρεσία που παρέπεμπε στο υπουργείο Λαϊκής Διαφωτίσεως και Προπαγάνδας του Γκαίμπελς επί ναζιστικού καθεστώτος.

Η κατά το ανωτέρω άρθρον Επιτροπή αποτελείται:1.Εκ του Διευθυντού της Λαϊκής Διαφωτίσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, ως Προέδρου, 2) εξ ενός Τμηματάρχου της Δ/σεως Εσωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, 3) εξ ενός Τμηματάρχου της Δ/σεως Λαϊκής Διαφωτίσεως, 4) 5) εκ των παρά τω Υφυπουργείω Δημοσίας Ασφαλείας Διευθυντού Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής, 6) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Δ/σεως Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 7) εξ ενός αντιπροσώπου της Εταιρείας των Ελλήνων θεατρικών Συγγραφέων οριζομένου υπό του Δ. Συμβουλίου αυτού, 8) εξ ενός αντιπροσώπου των θεατρικών επιχειρήσεων οριζομένου υπ’ αυτών μετεχόντων της Επιτροπής των δύο τελευταίων τούτων άνευ ψήφου ή των αναπληρωτών των ως άνω οριζομένων δια της περί συγκροτήσεως της Επιτροπής αποφάσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη της ως άνω Επιτροπής, ως και οι αναπληρωταί αυτών ορίζονται δια πράξεως των αρμοδίων αυτών Υπουργών.

Χρέη εισηγητού και γραμματέως της Επιτροπής μετά ψήφου εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εποπτείας Θεάτρων της Διευθύνσεως Λαϊκής Διαφωτίσεως ή ο αναπληρωτής αυτού οριζόμενος δι' αποφάσεως του Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού».

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο της ηλικίας των θεατών, ο νόμος ανέφερε:

«Με κράτησιν και πρόστιμον μέχρι 1.000 δραχμών τιμωρείται ο κατά το Άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου «περί κινηματογράφων» επιτετραμμένος τον έλεγχον της εισόδου των ανηλίκων εις το θέατρον εάν επιτρέψη την είσοδον εις ανηλίκους κάτω των 14 ετών, εφ' όσον εν αυτώ διδάσκεται έργον κριθέν ως ακατάλληλον δι' ανηλίκους».

Ο Νόμος 445 του 1937 σε μορφή PDF:Με πληροφορίες από: info-war.gr


Don't Miss
© Copyright Non Paper 2019 | All rights reserved
made with by templateszoo